Skip to main content

Ziegler

Adatvédelem

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK VEVŐK ÉS ÉRDEKELT FELEK SZÁMÁRA

az általános adatvédelmi rendelet GDPR 13., 14. és 21. cikke szerint

Az adatvédelem fontos szempont számunkra. Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogyan kezeljük adatait, és milyen jogok illetik meg Önt.

1. KI FELELŐS AZ ADATKEZELÉSÉRT, ÉS KIVEL KAPCSOLATOSAK?

J.H. Ziegler GmbH

Fabrikstraße 2

77855 Achern-Oberachern

Telefon +49 7841 2027-0

Telefax +49 7841 2027-900

E-Mail: datenschutz@ziegler.eu

Internet: www.ziegler.eu

2. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Christoph Boser

Tel.-Nr.: +49 7841/2027 – 0

E-Mail: datenschutz@ziegler.eu

3. FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA

Az Ön személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), a némtországi Szövetségi Adatvédelmi Törvény BDSG és más vonatkozó adatvédelmi előírások rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Az egyes adatok feldolgozása és felhasználása az egyeztetett vagy kért szolgáltatástól függ.

3.1 BEJELENTKEZÉS (GDPR 6. CIKK, 1. BEKEZDÉS)

Ha Ön hozzájárulását adta a személyes adatok feldolgozásához, akkor az ott említett adatkezelés jogalapja az adott hozzájárulás. Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

3.2 SZERZŐDÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE (GDPR 6. CIKK (1) B. PONT)

Személyes adatait az Önnel kötött szerződéseink és megállapodásaink teljesítése érdekében kezeljük. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében végzett intézkedések és tevékenységek végrehajtása érdekében kezeljük.

3.3 A JOGI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE (GDPR 6. cikk (1) bekezdés C)

Személyes adatait akkor kezeljük, ha ez jogi kötelezettségek teljesítéséhez (pl. kereskedelmi, adótörvény) szükséges. Adatait továbbá adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint adó- és egyéb hatósági vizsgálat céljából kezeljük, ha az adóellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az adatok archiválásához szükséges. Ezen túlmenően, a személyes adatok nyilvánosságra hozatala hatósági/bírósági intézkedések keretében válhat szükségessé bizonyítékgyűjtés, büntetőeljárás vagy polgári jogi igények érvényesítése céljából.

3.4 MI VAGY HARMADIK FELEK JOGOS ÉRDEKEI (GDPR 6. ART. 1. F. szakasz)

Az Ön személyes adatait az érdekek egyensúlya alapján is felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében. Ez a következő célokra történik:

Folyamatok tesztelése és optimalizálása igényelemzés és közvetlen ügyfélkapcsolat céljából.

reklámozás vagy piackutatás céljából, ha nem tiltakozott adatai felhasználása ellen.

adatainak korlátozott tárolásáért, ha a törlés a különleges tárolási mód miatt nem, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetséges.

szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok továbbfejlesztésére.

statisztikai értékelésekhez vagy piaci elemzésekhez.

belső és külső vizsgálatokhoz és/vagy biztonsági felülvizsgálatokhoz.

magánjogi vagy hivatalos ügyek igazolására.

4. AZ ÁLTALUNK FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A következő adatokat dolgozzuk fel:

Személyes adatok (név, születési idő, szakma/iparág és hasonló adatok)

Elérhetőségi adatok (cím, e-mail cím, telefonszám és hasonló adatok)

Ügyféltörténet

Továbbá nyilvános forrásból (pl. internet, média, sajtó) származó személyes adatokat is kezelünk.

5. KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

Személyes adatait cégünkön belül továbbítjuk azon területeknek, ahol szükségük van ezekre az adatokra szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez.

Ezenkívül a következő szervek kaphatják meg az Ön adatait:

Az általunk használt feldolgozók (GDPR 28. cikk), támogató tevékenységeket végző szolgáltatók és a GDPR értelmében más felelős személyek, különösen az IT szolgáltatások, logisztika, futárszolgálat, nyomtatási szolgáltatások, külső adatközpontok, támogatás/karbantartás területén informatikai alkalmazások, archiválás, dokumentumfeldolgozás, könyvelés és ellenőrzés, adatmegsemmisítés, beszerzés/beszerzés, ügyfélkezelés, levélbolt, marketing, telefonálás, honlapkezelés, adótanácsadás, könyvvizsgáló szolgáltatások, bankok

Köztestületek és intézmények olyan jogszabályi vagy hatósági kötelezettség fennállása esetén, amely szerint kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, jelentést vagy adatot átadni.

más szervek, amelyek számára Ön hozzájárulását adta az adattovábbításhoz.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETBE

Az adatkezelés az EU-n vagy az EGT-n kívül történik.

7. Meddig TÁROLJUK ADATOIT?

Szükség esetén személyes adatait üzleti kapcsolatunk időtartama alatt kezeljük, ide tartozik a szerződés kezdeményezése és végrehajtása is.

Emellett különféle tárolási és dokumentációs kötelezettségek is terhelnek bennünket, melyek pl. a német kereskedelmi törvénykönyvből (HGB) és az adótörvénykönyvből (AO). Az ott meghatározott tárolási és dokumentációs határidők az üzleti kapcsolat vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony megszűnését követően legfeljebb tíz évig tartanak.

Végső soron a tárolási időt a törvényi elévülési idők szerint is értékelik, amelyek például a német polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) 195. és azt követő szakaszai szerint általában három év, de akár több is lehet. bizonyos esetekben harminc évig.

8. VAN-E EGYEDI ESETBEN AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL?

Nem használunk semmilyen tisztán automatizált döntéshozatali folyamatot a GDPR 22. cikkével összhangban. Ha egyedi esetekben alkalmazzuk ezeket az eljárásokat, külön értesítjük, amennyiben ezt jogszabály írja elő.

9. AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI

A GDPR 15. cikke értelmében Önnek joga van az információhoz, a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez, a GDPR 17. cikke szerinti törléshez, a GDPR 18. cikke értelmében az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jogához a GDPR 16. cikke értelmében. GDPR 20. cikk. Ezenkívül fellebbezési joga van adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (GDPR 77. cikk). A GDPR 21. cikke értelmében Önnek jogában áll tiltakozni a személyes adatok általunk történő kezelése ellen. Ez a kifogásolási jog azonban csak akkor áll fenn, ha az Ön személyes helyzetében olyan különleges körülmények állnak fenn, amelyek miatt társaságunk jogai ütközhetnek az Ön kifogási jogával. Ha e jogok valamelyikét érvényesíteni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel (datenschutz@ziegler.eu)

10. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSUNKRA VONATKOZÓ JOGAI

Csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyek a velünk való üzleti kapcsolat létesítéséhez és megvalósításához vagy a szerződéskötést megelőző kapcsolathoz szükségesek, vagy amelyeket törvényileg kötelesek vagyunk gyűjteni. Ezen adatok nélkül általában nem tudjuk megkötni vagy teljesíteni a szerződést. Ez utalhat az üzleti kapcsolattal összefüggésben később szükséges adatokra is. Ha további adatokat kérünk Öntől, külön tájékoztatjuk Önt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

11. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖN TILAKOZÁSI JOGÁRÓL A GDPR 21. CIKKE SZERINT

Önnek bármikor jogában áll tiltakozni adatainak kezelése ellen, amely a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése f (érdekek mérlegelése alapján történő adatkezelés) vagy a GDPR 6. cikk 1. bekezdése (1) bekezdése alapján történik. közérdekű adatkezelés). Ez vonatkozik az ezen rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikkének 4. pontja értelmében.

Ha tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál. Személyes adatait közvetlen reklámozás céljából is feldolgozhatjuk. Ha nem kíván reklámot kapni, bármikor jogában áll tiltakozni ez ellen. Ezt az ellentmondást a jövőben figyelembe vesszük.

A továbbiakban nem dolgozzuk fel adatait direkt marketing célból, ha Ön tiltakozik az ilyen célú adatkezelés ellen. A kifogást informálisan az 1. pontban feltüntetett címen lehet megtenni.

12. FELLEBBEZÉSI JOG AZ ILLETÉKES HATÓSÁGHOZ

Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (GDPR 77. cikk).

A felelős felügyeleti hatóság:

Baden-Württemberg adatvédelemért és információszabadságért felelős állambiztos

Königstrasse 10 a

70173 Stuttgart

Telefon: 0711/615541-0

poststelle@lfdi.bwl.de

Kiegészítő információ:

J. H. Ziegler  Elemzési és marketing célokra a Visable GmbH-val (www.visable.com) együttműködésben biztosított termékeket és szolgáltatásokat használ. Ebből a célból nyomkövető pixel technológiát használnak az adatok gyűjtésére, feldolgozására és tárolására, hogy legalább álnevesített, és ahol lehetséges és értelmes, teljesen anonim felhasználói profilokat hozzanak létre. Az összegyűjtött adatokat, amelyek kezdetben személyes adatokat is tartalmazhatnak, továbbítják a Visable részére, vagy közvetlenül a Visable gyűjti össze, és ott felhasználja a fent említett használati profilok létrehozásához. A weboldal látogatóinak személyazonosítása nem történik meg, és semmilyen más személyes adat nem kerül összevonásra a felhasználói profilokkal. Ha az IP-címeket személyesként azonosítják, azokat azonnal töröljük. Az itt leírt feldolgozási formák ellen bármikor kifogást emelhet a jövőre nézve:

Látogatókövetés letiltása (Megjegyzés: A link külső sütit állít be a leiratkozáshoz)